STEM ROBOT เรียงแก้ว

กิจกรรม STEM ROBOT เรียงแก้ว วิทยาการคำนวณ แนวคิดเชิงคำนวณ

STEM ROBOT เรียงแก้ว กิจกรรมโรบอทเรียงแก้ว นี้เป็นกิจกรรม Unplugged Programming ที่ทำให้นักเรียนได้กระบวนการคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในรูปแบบของ… อ่านต่อ กิจกรรม STEM ROBOT เรียงแก้ว วิทยาการคำนวณ แนวคิดเชิงคำนวณ