fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Browsing Tag

Thailand 4

บ่มเพาะเด็กไทย สร้างทักษะอยู่รอดใน ศตวรรษที่ 21

การเตรียมความพร้อมให้กับเด็กต้องมี "ทักษะ" (Skill) ติดตัวเพื่อนำไปใช้ต่อการดำรงชีวิตในโลก ศตวรรษที่ 21 ถือเป็นความท้าทายที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารแบบไร้ขีดจำกัด…

ปัญหาการพัฒนาเด็ก และครอบครัวในศตวรรษที่ 21 สาเหตุมาจากอะไร?

ปัญหาการพัฒนาเด็ก และครอบครัวในศตวรรษที่ 21 เมื่อสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลง กระบวนทัศน์ในการพัฒนาเด็กในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมแบบเดิม อาจต้องถูกทับซ้อนด้วยแนวคิด รูปแบบวิธีการ ความเชื่อ และเทคโนโลยีที่ผุดเกิดขึ้นใหม่ๆตามยุคสมัย…

TK park ขับเคลื่อนแนวคิด “ การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ”

TK park ขับเคลื่อนแนวคิด “ การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ” สู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ขานรับนโยบาย Thailand 4.0  มุ่งสร้างการเรียนรู้ไร้พรมแดน TK park ประกาศแผนการดำเนินงานปี 60 ขับเคลื่อนแนวคิด “ การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ” หรือ …

การจัดการเรียนการสอนในยุคโลก ดิจิตอล

ในศตวรรษนี้การจัดการเรียนการสอนในยุคโลก ดิจิตอล ถือเป็นยุคที่โลกต้องเผชิญใกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ต่าง ๆ…

Digital Education การศึกษาบนโลกดิจิทัล กับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ในยุคที่ทุกสิ่งเข้าสู่โลกของดิจิทัล (Digital) ทั้งเรื่องของแนวโน้มการตลาด สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนหรือธุรกิจ ไปจนถึงภาครัฐฯ…

เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค Education4.0

แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค Education4.0 ในปัจจุบันสังคมไทยยังเป็นสังคมบริโภคนิยม ซื้อกินซื้อใช้ ไม่ผลิตหรือสร้างอะไร ถ้าสังคมเป็นเช่นนี้จะเกิดการแข่งขันได้อย่างไร การศึกษาก็เช่นกัน ยังเป็นบริโภคนิยมไม่ค่อยค้นคว้าวิจัย…

การศึกษา ในยุค Thailand 4.0

“การศึกษาในยุค Thailand 4.0” มีความหมายมากกว่าการเตรียมความพร้อมของคนหรือให้ความรู้กับคนเท่านั้น แต่เป็นการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ กล่าวคือ นอกจากให้ความรู้แล้ว ต้องทำให้เขาเป็นคนที่รักที่จะเรียน มีคุณธรรม…

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม Thailand 4.0 

Thailand 4.0 คืออะไร “Thailand 4.0”  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)…

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ความท้าทายด้านการศึกษา ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมเป็นเรื่องสำคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง…