สื่อการเรียนรู้ e-Learning เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการสอบ NT และ O-net ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยระดับประเทศ
ชั้นประถมศึกษาที่ 4
เทอม 1
  คณิตศาสตร์
  ภาษาอังกฤษ
  ภาษาไทย
  วิทยาศาสตร์
  สังคม
เทอม 2
  คณิตศาสตร์
  ภาษาอังกฤษ
  ภาษาไทย
  วิทยาศาสตร์
  สังคม
ชั้นประถมศึกษาที่ 5
เทอม 1
  คณิตศาสตร์
  ภาษาอังกฤษ
  ภาษาไทย
  วิทยาศาสตร์
  สังคม
เทอม 2
  คณิตศาสตร์
  ภาษาอังกฤษ
  ภาษาไทย
  วิทยาศาสตร์
  สังคม
ชั้นประถมศึกษาที่ 6
เทอม 1
  คณิตศาสตร์
  ภาษาอังกฤษ
  ภาษาไทย
  วิทยาศาสตร์
  สังคม
เทอม 2
  คณิตศาสตร์
  ภาษาอังกฤษ
  ภาษาไทย
  วิทยาศาสตร์
  สังคม