วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาเช็ค เขตไหนได้รับ จัดสรรงบครูธุรการ

เช็ค เขตไหนได้รับ จัดสรรงบครูธุรการ

เช็ค เขตไหนได้รับเงินบ้าง จัดสรรงบครูธุรการ

จากหนังสือแจ้ง

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๐๔๖๓

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑omoo

4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน

ให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ ๒ เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๒๔๙๒

ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน ให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ ๑ ระยะเวลา ๔ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง มกราคม ๒๕๖๓) ความละเอียด แจ้งแล้วนั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษา ภาคบังคับ กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองการสนับสนุนการศึกษา ภาคบังคับ งบดําเนินงาน เพื่อจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนรายเดิม ครั้งที่ ๒ รายละเอียดตามบัญชี จัดสรรที่แนบ และจะโอนงบประมาณให้ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอํานาจ วิชยานุวัติ) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงบประมาณ ๒ โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๕๒ โทรสาร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๕๕

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี