วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
หน้าแรกงานราชการงานราชการ ภาคใต้โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จํานวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตําแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดยมีเงื่อนไขการจ้างดังนี้

๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑.๑ สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๑.๒ ปฏิบัติงานประจําในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

๑.๓ งานตามคําสั่งผู้บังคับบัญชา และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

๒.๑ จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นหรือการสอนภาษาญี่ปุ่น ๒.๒ เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ํากว่า ๒๕ ปี บริบูรณ์ (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว) ๒.๓ มีความรู้ ความสามารถ และมีความชํานาญในการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น หากมีประสบการณ์

ด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช ๒.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖

หรือใบอนุญาตการสอนที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนและยังไม่หมดอายุ ๓. วิธีการจ้างและระยะเวลาการจ้าง

๓.๑ จ้างเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งข้างต้น ๓.๒ อัตราค่าจ้าง ๑๐,๙๕๐ บาท/เดือน

๓.๓ ระยะเวลาการจ้างตลอดปีการศึกษา ๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครระหว่าง วันที่ ๕ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ๓ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๕. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นในวันสมัคร

๕.๑ ใบแสดงคุณวุฒิ (ตัวจริงและสําเนา ๑ ฉบับ) ๕.๒ สําเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริงและสําเนา ๑ ฉบับ) ๕.๓ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป ๕.๔ ใบรับรองแพทย์ จํานวน ๑ ฉบับ ๕.๕ ใบประกอบวิชาชีพครู/ใบอนุญาตการสอนที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนยังไม่หมดอายุ

(ตัวจริงและสําเนา ๑ ฉบับ) 6. ดําเนินการคัดเลือก/ปฏิบัติ/สัมภาษณ์ ในวันศุกร์ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ๒ อาคารเชิดวัฒนา (อาคาร 5 ชั้น ๓) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

๗. ประกาศชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในวันอังคาร ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สํานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร ๓ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี www.st.ac.th ๘. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทําสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓

อาคาร ๓

(นายสมยศ กระจ่างแจ้ง) ผู้อํานวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี