วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
หน้าแรกงานราชการงานราชการ ภาคใต้โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการวิชาการ
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑ ประสงค์จะ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ(วิชาการ) จํานวน ๑ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๕๒๗.5 /ว.๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เรื่อง การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว และ คําสั่ง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม ๒๕๕๖ ข้อ ๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (วิชาการ)

จํานวน ๑ อัตรา ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร ๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้สมัคร

๑) สัญชาติไทย ๒) มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส – ปริญญาตรี สาขา ใดก็ได้ ๓) เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ๔) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

๕) มีความสามารถในการโต้ตอบหนังสือราชการ และจัดทําคําสั่งต่างๆ ๒.๒ หน้าที่

๑) จัดพิมพ์หนังสือราชการ และคําสั่งต่างๆ ๒) นําหนังสือราชการ หรือคําสั่งต่างๆ ให้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน

๓) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ๓. การรับสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร จะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐น. เว้นวันหยุดราชการ

๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนํามายื่นในวันสมัคร เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริง และสําเนาภาพถ่าย จํานวน ๑ ชุด (รับรองสําเนาถูกต้อง) ๓.๒.๑ ใบประกาศนียบัตร

จํานวน ๑ ฉบับ ๓.๒.๒ สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร

จํานวน ๑ ฉบับ

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี