วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษา📣แจ้ง!!! กรมบัญชีกลาง ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล covid19 ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว

📣แจ้ง!!! กรมบัญชีกลาง ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล covid19 ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว

 

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

 

ด่วนที่สุด

กรมบัญชีกลาง

๒๐ มีนาคม ๒๕๑๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ

กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสียงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ หรือโรคโควิด ๑๙ เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด เลขาธิการ อธิการบดี ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บัญชาการ

ตํารวจแห่งชาติ ผู้อํานวยการสถานพยาบาลของทางราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๔

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงทําให้สถานพยาบาลของทางราชการมีความจําเป็นต้องใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการ แบบพิเศษ ตลอดจนเครื่องมือแพทย์ต่างๆ ในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ที่ติดเชื้อดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันมิได้กําหนดเรื่องดังกล่าว ไว้เป็นการเฉพาะ เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายบางประเภทไม่สามารถเบิกจากทางราชการได้ นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมบัญชีกลาง โดยได้รับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ อัตรา วิธีการ และเงื่อนไข การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ เพื่อให้สถานพยาบาลของทางราชการสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีดังกล่าวจากทางราชการได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กลุ่มงานกฎหมายด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล โทร ๐ ๒๑๒๗ ๗000 ต่อ ๔๔๔๑ ๔๓๕๕ ๖๘๕๒ ๒๕๕๔ โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๗

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ

กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคล ในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบอํานาจ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงกําหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “ หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙”

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ จนกว่าจะยกเลิกหลักเกณฑ์นี้

ข้อ ๓ นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ อัตรา วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศ หนังสือเวียน ที่ออกตามความในพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๔ ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการ ของโรคปอดอักเสบ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ หากแพทย์ผู้รักษาได้ดําเนินการสอบสวนโรคตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดแล้ว มีความเห็นว่า จําเป็นต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว ดังนี้

๔.๑ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค Real time PCR หรือเทคนิคอื่นๆ ซึ่งรวมค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง

๔.๒ ค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) สําหรับ บุคลากรเก็บตัวอย่าง ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๕๔๐ บาท ต่อครั้ง

ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ แล้ว ในกรณีที่สถานพยาบาลของทางราชการรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยใน ให้มีสิทธิได้รับเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมนอกเหนือการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัย โรคร่วม (DRGs) ดังนี้

๕.๑ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค Real time PCR หรือเทคนิคอื่น ๆ ซึ่งรวมค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง และค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) สําหรับ บุคลากรเก็บตัวอย่าง ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๕๔๐ บาท ต่อครั้ง

๕.๒ ค่าห้องพักสําหรับควบคุมหรือดูแลรักษา ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๒,๕๐๐ บาท ต่อวัน

๕.๓ ค่ายาที่เป็นการรักษาเฉพาะผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๗,๒๐๐ บาท

๕.๔ ค่าอุปกรณ์

 

๕.๔ ค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) ในอัตรา เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๗๔๐ บาท ต่อชุด ดังนี้

(ก) กรณีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง ไม่เกินจํานวน ๑๕ ชุด ต่อวัน

(ข) กรณีอาการรุนแรง ไม่เกินจํานวน ๓๐ ชุด ต่อวัน

ข้อ 5 กรณีสถานพยาบาลของทางราชการมีความจําเป็นต้องส่งตัวผู้มีสิทธิหรือบุคคล ในครอบครัวที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ไปเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องเป็นผู้ป่วยใน ณ สถานพยาบาลของทางราชการแห่งอื่น ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล นอกเหนือจากค่าพาหนะส่งต่อ รายการค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) และค่าบริการทําความสะอาดฆ่าเชื้อบนรถพาหนะส่งต่อ ในอัตราเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน ๓,๗๐๐ บาท ต่อครั้ง ที่มีการส่งต่อ

ข้อ ๗ การเบิกค่ารักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์นี้ ให้สถานพยาบาลของทางราชการเป็นผู้เบิก แทนผู้มีสิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเท่านั้น และให้หมายความรวมถึงกรณีที่สถานพยาบาลของทางราชการ ไม่อาจให้การตรวจทางห้องปฏิบัติการได้และมีความจําเป็นต้องส่งตัวผู้ป่วยหรือเก็บตัวอย่างไปตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ ณ สถานที่อื่นด้วย สําหรับวิธีการส่งข้อมูลให้เป็นไปตามที่หน่วยงานที่กรมบัญชีกลาง มอบหมายให้ทําหน้าที่รับส่งข้อมูลเป็นผู้กําหนด

ข้อ ๘ การใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอกกรณีทั่วไป ให้ยกเว้นการแสดงตนของผู้ป่วย เพื่อทําธุรกรรมผ่านเครื่องรับรายการอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) โดยให้สถานพยาบาล ของทางราชการดําเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๔.๑ เป็นผู้ป่วยเก่าของสถานพยาบาลที่รับยาอย่างต่อเนื่อง

๔.๒ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างแพทย์ผู้รักษาและผู้ป่วย เพื่อสั่งการรักษา ซักประวัติ หรือสอบถามอาการจากผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วย และบันทึกข้อมูลการรักษาพยาบาลในเวชระเบียน

๘.๓ ให้กําหนดประเภทของยาโดยคํานึงถึงคุณภาพ วิธีการใช้ ปริมาณที่เหมาะสม และปลอดภัยกับผู้ป่วย

๘.๔ การจัดส่งยาให้ใช้ระบบไปรษณีย์ตอบรับปลายทางเท่านั้น

๔.๕ การทําธุรกรรมเบิกค่ารักษาพยาบาลให้ดําเนินการผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยบันทึกเหตุผลว่า “ส่งยา” ทั้งนี้ ในระหว่างยังมิได้พัฒนาระบบเพื่อยืนยันการรับยาของผู้ป่วย ณ สถานที่แห่งอื่น ซึ่งมิใช่สถานพยาบาล ให้ใช้เลข Approval Code จากระบบ KTB Corporate Online ตามข้อ ๔.๕ เพื่อประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล โดยที่กรมบัญชีกลางจะกําหนดแนวทางการรับยา ณ สถานที่แห่งอื่น ให้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ข้อ ๔ ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก่อนหลักเกณฑ์นี้มีผลใช้บังคับ สถานพยาบาลของทางราชการ อาจขอรับค่ารักษาพยาบาลบางรายการตามหลักเกณฑ์ อัตรา วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด

ดาวน์โหลดได้ที่ SAVE!!! กรมบัญชีกลาง ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล covid19 ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว

ขอบคุณที่มาเพจ สวัสดิการข้าราชการ

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี