วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาการปรับปรุงหลักสูตรครู ปี 2562

การปรับปรุงหลักสูตรครู ปี 2562

     ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงใส่พระทัยและติดตามเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์เพื่อยกระดับการผลิตครูให้มีคุณภาพและเป็นอัตลักษณ์แท้ของการกลุ่มคืนสู่ท้องถิ่น โดยได้ทรงตรัสถามดึงการดำเนินการต่างๆ กับ พล.อ. ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี ทำให้มีการประชุมจัดทำและใช้หลักสูตรครูคุณภาพเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ประธานในที่ประชุมคือ นพ. อุดม  คชินทร ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ร่วมด้วย นาย สุภัทร  จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาฯ กกอ.) , นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) และนาง วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (รองเลขาฯ สกศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการครุสภา  และอธิการบดีและคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เข้าร่วม โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยในการใช้หลักสูตรครู 4 ปี โดยจะเริ่มดำเนินการกับหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในกลุ่ม มรภ. ก่อน ทั้งนี้ได้หารือร่วมกับองคมนตรี และนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ด้วยแล้ว โดยจะนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน และสร้างแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อให้หลักสูตรครู 4 ปี มีคุณภาพเทียบเท่าการเรียนหลักสูตร 5 ปี

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไหนที่ยังไม่พร้อม ก็ยังคงสามารถจะใช้หลักสูตรครู 5 ปี ต่อไปได้ โดยที่ประชุมได้มีการกำหนดนโยบายเรื่องภาษาอังกฤษให้ผู้ที่จะจบการศึกษาต้องได้มาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) หรือ มาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาของภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือได้ 400 คะแนนขึ้นไป แต่ในกรณีครูภาษาอังกฤษ ระดับ C1 หรือ 600 คะแนนขึ้นไป และต้องมีการเพิ่มเติมทักษะอารมณ์ หรือ Soft Skills ในหลักสูตรร่วมด้วย โดยนิสิตนักศึกษาครูทุกชั้นปีจะต้องได้รับการฝึกทักษะเหล่านี้

     “ตอนนี้ทุกคนเข้าใจนโยบายชัดเจนแล้ว ซึ่งอาจจะมีบางมหาวิทยาลัยที่ยังคงใช้หลักสูตรครู 5 ปี ส่วนมหาวิทยาลัยไหนพร้อมใช้หลักสูตรครู 4 ปีสามารถดำเนินการโดยจะต้องแจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อจะได้เชิญมาอบรม เตรียมความพร้อมทั้งการจัดการเรียนการสอน โดยขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลา 2 เดือน เพื่อให้ทันเข้าระบบ TCAS และยังต้องปรับความคิดของผู้ปกครอง ว่าครูจะต้องเป็นครูคุณภาพชั้นสูง เป็นเลิศ จึงต้องการคนที่เก่งและดี เข้ามาเป็นครู”รมช.ศธ. กล่าว

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaipost.net/main/detail/20130

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี