Take a fresh look at your lifestyle.

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประกาศรับย้ายข้าราขการครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

การย้ายข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งปฏิทินและรายละเอียดตัวชี้วัด

ในการประเมินตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ.กำหนด (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้น ขอความ

ร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบ หากมีความประสงค์ส่งคำร้องขอย้ายให้รวบรวบคำร้องขอย้าย

พร้อมเอกสารประกอบตามหลักกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ

ความเห็นถูกปิด

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี