ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 มีการพูดถึงมากสำหรับ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คุณครูที่สนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี จากลิ้งค์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ

 

  1. คุรุสภามีประกาศ #ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พ.ศ. 2565
  2. เกิด
  • 2.1 “ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู”

สำหรับ นิสิต/นักศึกษา ที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ที่คุรุสภารับรอง เมื่อจบการศึกษา แต่ “ยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบฯ” หรือ “อยู่ระหว่างรอทดสอบ” หรือ “อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบ” หรือ “มีผลการทดสอบแต่ยังไม่ครบรายวิชาที่กำหนด”

ให้ยื่นขอใบนี้ก่อน เพื่อนำไปใช้สมัครเป็นครู หรือสมัครสอบบรรจุ(รอ ก.ค.ศ. ประกาศอีกครั้ง)

  • 2.2 “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น”

*นิสิต/นักศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขึ้นทะเบียน จะได้รับใบนี้ก่อน เมื่อไปอยู่ในสถานะครูและมีการพัฒนาตนเองตามข้อกำหนดของหน่วยงานต้นสังกัด จึงจะเข้าสู่รูปแบบอื่น

สำหรับผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเดิม ก่อนที่ข้อบังคับนี้ประกาศใช้ และยังไม่มีวิทยฐานะชำนาญการ หรือ มาตรฐานวิชาชีพที่เทียบเคียงกับชำนาญการ ตามข้อกำหนดของต้นสังกัด จะได้รับใบนี้ก่อน

เช่น ครูใหม่ (เช่น ครูผู้ช่วย ครู คศ. 1) ครูเอกชน (เมื่อมีการพัฒนาตนเองตามข้อกำหนดของต้นสังกัด จึงจะมีการเปลี่ยนแปลง)

ครู ศพด. (ข้อนี้ เนื่องจากไม่ใช่ครูผู้สอนในโรงเรียน จึงเป็นอำนาจของต้นสังกัดในการพัฒนาเอง)

Advertisements

ผู้มิได้ประกอบวิชาชีพแต่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กลุ่มนี้ก็จะได้ใบฯ ชั้นต้นเช่นกัน เมื่อเข้าสู่การเป็นครู มีการพัฒนาตนเอง ก็จะขยับตามลำดับ

  • 2.3 “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง”

ในชั้นแรกนี้ ผู้เป็นข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะชำนาญการอยู่ก่อนข้อบังคับนี้บังคับใช้ จะเข้าสู่ใบนี้เลย

ลำดับถัดไป แต่ละสังกัด ก็จะไปทำการพัฒนาครูในสังกัดตนเอง ให้เข้าสู่เกณฑ์ของชำนาญการ ซึ่งบางสังกัดไม่เคยมี ก็อาจจะต้องทำให้มี เพื่อการพัฒนาครูของตนเอง

และแน่นอนว่า โอกาสในการพัฒนาให้ไปถึงการมีค่าตอบแทนของใบวิชาชีพย่อมเป็นไปได้ ถ้าเราเดินไปถึงระดับ Professional

  1. ข้อบังคันี้ให้เริ่มนับวันที่ประกาศใช้ข้อบังคับนี้ คือ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ไปอีก 90 วัน ถึงจะมีผลบังคับใช้ นั่นคือ วันที่ 15 มีนาคม 2566
  2. บทเฉพาะกาลข้อ 38 …. นิสิต/นักศึกษา ที่เข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2565 ไม่ต้องสอบวิชาเอก นั่นหมายความว่า นิสิต/นักศึกษา ตั้งแต่ปี 2566 ต้องเริ่มสอบวิชาเอก(ข้อนี้แอดเคยให้ข้อมูลตั้งแต่การสอบครั้งที่ 1/2565 แล้วว่า เขาแค่ให้เอาวิชาเอกไปรวมกับการประเมินสมรรถนะวิชาชีพ ไม่ใช่ยกเลิกวิชาเอก จำได้ไหม?)

ผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเดิม ไม่ต้องตกใจหรือรีบเร่งอะไร เพราะการเปลี่ยนแปลงนี้ สามารถทำได้ เมื่อเกิดการต่ออายุในครั้งถัดไป ผ่านระบบออนไลน์ โดยนับวันที่ข้อบังคับนี้ประกาศใช้เป็นสำคัญ

Advertisements

ลิงก์ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญตประกอบวิชาชีพครู พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

การเปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูให้ตรงจุดที่สุด เป้าหมายที่ต้องการอาจจะเห็นผลช้า เพราะองคาพยพของเราใหญ่มาก แต่เราจะคืบคลานไปยังจุดหมายที่เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ขอเพียงวิชาชีพของเรามี critical thinking ร่วมกัน และผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี เพื่อนักเรียนของเราทั้งวันนี้และวันหน้า

 

ที่มา ณภัค ถิรกุลยศมาดี

 

Comments are closed.