วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาก.ค.ศ. เดินหน้าปรับระบบประเมินวิทยฐานะ ยืนยันใช้เกณฑ์ PA ต่อไป

ก.ค.ศ. เดินหน้าปรับระบบประเมินวิทยฐานะ ยืนยันใช้เกณฑ์ PA ต่อไป

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เปิดเผยผลการหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในประเด็นการปรับปรุงระบบการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายหลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นและเสียงสะท้อนจากข้าราชการครูฯ ทั่วประเทศในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา ทั้งในส่วนที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะและข้อมูลจากส่วนราชการ โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เสนอแนวทางการปรับปรุงระบบการประเมินวิทยฐานะฯ ให้พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และได้ข้อสรุปให้เดินหน้าใช้เกณฑ์ PA โดยให้ดำเนินการปรับปรุงระบบการประเมินฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1. เพิ่มห้องเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับข้าราชการครูฯ ที่สอนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น แนะแนว ลูกเสือ เนตรนารี รวมทั้งปรับปรุงภาระงานสอน ในส่วนของชั่วโมงสอน ให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานจริง 2. เพิ่มทางเลือกในการยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ สำหรับครูที่มีความถนัดในการสร้างและใช้นวัตกรรม 3. เพิ่มตัวชี้วัดการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 4. เพิ่มช่องทางการแนบหลักฐานการได้รับรางวัลหรือได้รับการรับรองจากองค์กรของรัฐหรือเอกชน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยเป็นการแนบตามความสมัครใจไม่เป็นเงื่อนไขบังคับ 5. พัฒนาระบบ DPA Version 3 ให้สะดวกต่อผู้ใช้งานมากขึ้น และ 6. จัดทำ Application สำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงาน ก.ค.ศ.กับกรรมการประเมินในระบบ DPA

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญเรื่องการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งการปรับปรุงระบบการประเมินในครั้งนี้ ฝ่ายนโยบายและผู้บริหารระดับสูงทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้หารือร่วมกันแล้ว และให้ความคิดเห็นตรงกันว่าควรเปิดกว้างและเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายในการประเมินให้ข้าราชการครูฯ ได้เลือกประเมินตามความเหมาะสมและความถนัด โดยได้เพิ่มห้องเรียนรวมถึงทางเลือกในการยื่นคำขอเพิ่มขึ้น และใช้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเข้ามาเป็นตัวชี้วัดเพิ่มเติม เนื่องจากเกณฑ์ PA ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของเด็กไปพร้อม ๆ กับเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งตนขอยืนยันและให้ความมั่นใจกับข้าราชการครูฯ ว่า กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าใช้เกณฑ์ PA ในการประเมินวิทยฐานะฯ ต่อไป และขณะนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. เร่งดำเนินการปรับปรุงระบบการประเมินฯ และปรับระบบ DPA ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการดำเนินการทั้ง 6 ประเด็น ดังกล่าว และจะแจ้งผลการดำเนินการให้ทุกท่านทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี