วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาศธ. เตรียมจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 ในธีม "ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข

ศธ. เตรียมจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 ในธีม “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข

วันที่ 12 มกราคม 2567 ขอนำเสนอ กระทรวงศึกษาธิการ โดยคุรุสภา แถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 ในธีม “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” โดยนายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญวันครูปีนี้ “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ. 2567 และ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 มี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายนพ ชีวานันท์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และผู้มีเกียรติ ร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ขับเคลื่อน เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาเต็มกำลังความสามารถอย่างเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ภายใต้แนวทางการทำงาน “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” “ทำดี ทำได้ ทำทันที” และใช้สำนวนที่เข้าใจง่ายคือ “เรียนดี มีความสุข” เพื่อเดินทางยกระดับคุณภาพการศึกษาไปด้วยกัน เพราะการเรียนการสอนจำเป็นต้องเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียน ผู้สอน รวมถึงผู้ปกครอง และเมื่อทุกคนมีความสุข จะส่งผลให้การเรียนดีขึ้น เมื่อการเรียนดีขึ้นจะส่งผลกลับไปทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น ซี่งกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญต่อครูและวิชาชีพครู ด้วยการเร่งดำเนินการตามนโยบาย ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ด้าน ดังนี้
1) ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น สามารถโยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความโปร่งใส ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง พร้อมสำรวจครูขาดแคลนในแต่ละพื้นที่ตามภูมิลำเนาเดิม
3) แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการวางแผนการใช้เงินและการเก็บออมเงิน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพ และ
4) จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ 1 ครู 1 Tablet ด้วยการสนับสนุน จัดหาอุปกรณ์ ในการช่วยจัดการเรียนการสอนต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงระบบออนไลน์รองรับการใช้งานให้เพียงพอกับจำนวนครูผู้สอน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก และองค์กรในกำกับ รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ให้ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีความคล่องตัว ร่วมกันกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีความมุ่งหวังให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูมีจิตวิญาณความเป็นครู และมีความรู้ความสามารถที่แท้จริง ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ตามความคาดหวังของสังคม รวมทั้งวิชาชีพครูได้รับการยอมรับจากสังคม
สำหรับการจัดงานวันครูในปีนี้ จัดพร้อมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ในรูปแบบผสมผสาน ทั้ง Onsite และ Online ภายใต้แนวคิด “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 ว่า “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์” และสารวันครู และ มอบหมายให้ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 ในวันที่ 16 มกราคม 2567 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ และที่สำคัญ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดเตรียมของขวัญวันครู เพื่อที่จะมอบให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จาก 10 หน่วยงาน ได้แก่ ก.ค.ศ. สกสค. สช. สพฐ. สสวท. มวส. สลช. สทศ. สกร. และคุรุสภา อาทิเช่น ร่วมกับ AIS academy และ Google เปิดหลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านดิจิทัลคอนเทนต์ Learning Contents หลักสูตรความปลอดภัยในโลกอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ฟรีค่าลงทะเบียนกว่า 3,000 บาท เปิดใช้ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น (TMS) และหลักสูตรพัฒนาครู เพื่ออํานวยความสะดวกในการย้ายให้กับครู เติมความรู้ ครูยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน จัดเต็ม 8 หลักสูตร ให้ครูโรงเรียนเอกชน เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา “Anywhere Anytime” กับหลักสูตรE – learning การปรับหลักเกณฑ์และย้ายครูคืนถิ่น โลกสวย ตาใส ข้าราชการครูไทยไร้ต้อกระจก เป็นต้น
นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานวันครูวันที่ 16 มกราคม 2567 จัดขึ้นพร้อมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนภูมิภาคนั้นกำหนดเป็นสัปดาห์วันครูระหว่าง วันที่ 11 – 17 มกราคม 2567 โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค และสามารถบริหารจัดการเพิ่มสถานที่จัดงานวันครูในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือสถานที่ที่มีความพร้อมได้ตามความเหมาะสม
สำหรับกิจกรรมหลักของการงานวันครู ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 69 รูป พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ครูผู้วายชนม์ พิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีบูชาพระคุณบูรพาจารย์ ได้เรียนเชิญ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุเทพ แก่งสันเทียะ) อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ ครูอาวุโสนอกประจำการ (นายอำนาจ วิชยานุวัติ อดีตเลขาธิการสภาการศึกษา) กล่าวนำสวดฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และครูอาวุโสในประจำการ (นางกัลยา มาลัย ผู้ได้รับรางวัลคุรุสภา ปี พ.ศ. 2566) นำผู้ร่วมชุมนุมกล่าวคำปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้มีการปาฐกถา และการเสวนาทางวิชาการที่น่าสนใจ มีการปาฐกถาหม่อมหล่วงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 7 เรื่อง “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” พิธีคารวะครูอาวุโสของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคารวะครูสมัยเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้แก่ คุณครูอรพรรณ หนูราช ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมการจัดงานวันครูที่ส่วนกลางในปีนี้ มีการประกาศเกียรติคุณและการมอบรางวัลระดับประเทศที่สำคัญ ของหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 10 รางวัล มีผู้ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 1,105 คน ประกอบด้วย รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธย รางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2567 รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2566 รางวัล “พระพฤหัสบดี” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 รางวัล “ครูดีในดวงใจ” เป็นต้น เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น ให้เป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้ง มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาตนเอง และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่
สำหรับกิจกรรมทั้ง 3 เฟส นั้น เฟสแรก กิจกรรมก่อนงานวันครู มีกิจกรรมการเสวนาวิชาการ Online ผ่าน Platform ออนไลน์ wankru.ksp.or.th จำนวน 5 หัวข้อ เฟสที่ 2 กิจกรรมงานวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2567 ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยภายในหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดให้มีการปาฐกถาพิเศษ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 7 และ เฟสที่ 3 กิจกรรมหลังงานวันครู ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 30 เมษายน 2567 มีการอบรมหลักสูตร Online เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะทางวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตรจาก Ais academy อบรมความรู้พื้นฐานด้านดิจิทัลคอนเทนต์ และการสร้างแบรนด์ผ่านโซเซียลมีเดีย ครูยุคใหม่สร้าง Learning Contents อย่างไรให้ปิ้งและโดนใจ และเตรียมตัวอย่างไร ให้เป็นครูที่ครองใจนักเรียน
2) s-curve (google) อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในโลกอินเทอร์เน็ต และการจัดการ Google Workspace Admin
3) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา อบรมหลักสูตรบทเรียนจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา
และ 4) หอการค้าไทยฟินแลนด์ด้านการศึกษา อบรมหลักสูตรการสร้างสุขภาวะที่ดี เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยอบรมผ่าน Platform ออนไลน์ wankru.ksp.or.th รวมถึงรับชมนิทรรศการผลงานออนไลน์ของผู้ที่ได้รับรางวัลของคุรุสภา
ในโอกาสวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 คุรุสภาขอเชิญชวน ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรมวันครูและร่วมระลึกถึงพระคุณครู ภายใต้แนวคิด “นึกถึงพระคุณครู กลับไปคารวะครู” ผ่านช่องทาง Online ต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ร่วมชมนิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการและวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมถึงร่วมทำความดี เป็นจิตอาสา และร่วมแชร์ความรู้สึกดีๆ ต่อครูใน Facebook
แฟนเพจ “คุรุสภา” (@Khurusaphaofficial) และติดแฮชแท็ก #วันครู2567 #ครูดีสอนดีศิษย์ดีเรียนดีมีความสุข การส่งบัตรคาราวะครูออนไลน์ ร่วมดาว์นโหลดสติกเกอร์ไลน์ “Teachers’ Day” ซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันครู เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงร่วมระลึกถึงพระคุณครู และแชร์ความรู้สึกดีๆ ต่อครูผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของคุรุสภา https://padlet.com/napashbie/16-n2ljziywlcy1s1ma
ผู้สนใจดูรายละเอียดการจัดงานวันครูได้ที่เว็บไซต์ของคุรุสภา http://wankru.ksp.or.th และรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานวันครู ได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านทาง Facebook FanPage และ YouTube Channel “khurusapha” โดยมีล่ามภาษามือด้วย ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

ที่มา คุรุสภา 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี