33.9 C
Bangkok
วันพุธ, มีนาคม 22, 2023

โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 2559

Array

โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 2559

รวมรายชื่อกิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559

เอกสารกิจกรรม ป.1

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/P1student.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดกิจกรรมการสื่อสาร วิชาเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่1″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/S2-student-P1.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดกิจกรรมเล่นล้อวงกลม วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่1″]

คู่มือกิจกรรม ป.1

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/P1teacher.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมการสื่อสาร วิชาเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่1″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/S2-Teacher-P1.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมเล่นล้อวงกลม วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่1″]

 

เอกสารกิจกรรม ป.2

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/P2student.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดกิจกรรมรักษ์คอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่2″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/P2teacher-1.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดกิจกรรมเรือบรรทุกน้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่2″]

คู่มือกิจกรรม ป.2

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/P2teacher.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมรักษ์คอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่2″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/P2teacher-2.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมเล่นล้อวงกลม วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่2″]

 

เอกสารกิจกรรม ป.3

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/P3student.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดกิจกรรมการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างประหยัด วิชาเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่3″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/S2-student-P3.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดกิจกรรมเรือใบกับสายลม วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่3″]

คู่มือกิจกรรม ป.3

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/P3teacher.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างประหยัด วิชาเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่3″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/S2-Teacher-P3.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมเรือใบกับสายลม วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่3″]

 

เอกสารกิจกรรม ป.4

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/P4student.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดกิจกรรมบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่4″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/S2-student-P4.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดกิจกรรมโมบายแสนสวย วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่4″]

คู่มือกิจกรรม ป.4

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/P4teacher.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่4″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/S2-Teacher-P4.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมโมบายแสนสวย วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่4″]

 

เอกสารกิจกรรม ป.5

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/P5student.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดกิจกรรมเครื่องดักแมลงวัน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่5″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/S2-student-P5.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดกิจกรรมสวนมะนาวนอกฤดู วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่5″]

คู่มือกิจกรรม ป.5

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/P5teacher.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมเครื่องดักแมลงวัน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่5″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/S2-Teacher-P5.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมสวนมะนาวนอกฤดู วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่5″]

 

เอกสารกิจกรรม ป.6

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/P6student.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดกิจกรรมรถของเล่นไฟฟ้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่6″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/S2-student-P6.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดกิจกรรมนักโภชนาการน้อย วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่6″]

คู่มือกิจกรรม ป.6

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/P6teacher.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมรถของเล่นไฟฟ้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่6″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/S2-Teacher-P6.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมนักโภชนาการน้อย วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่6″]

 

เอกสารกิจกรรม ม.1

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/M1student.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดกิจกรรมศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/S2-student-M1.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดกิจกรรมThe young designer วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่1″]

คู่มือกิจกรรม ม.1

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/M1teacher.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่1″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/S2-Teacher-M1.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมThe young designer วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่1″]

 

เอกสารกิจกรรม ม.2

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/M2student.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดกิจกรรมลำบากบากแค่ไหน กลไกช่วยได้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/S2-student-M2.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดกิจกรรมนาวาฝ่าวิกฤต วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2″]

คู่มือกิจกรรม ม.2

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/M2teacher.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมลำบากบากแค่ไหน กลไกช่วยได้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/S2-Teacher-M2.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมนาวาฝ่าวิกฤต วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2″]

เอกสารกิจกรรม ม.3

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/M3student-1.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดกิจกรรมสว่างไสวด้วยสายน้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/S2-student-M3-1.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดกิจกรรมดาราศาสตร์กับสถาปัตยกรรม วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3″]

คู่มือกิจกรรม ม.3

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/M3teacher.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมสว่างไสวด้วยสายน้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/S2-Teacher-M3.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมดาราศาสตร์กับสถาปัตยกรรม วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3″]

 

เอกสารกิจกรรม ม.4

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/M4student.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดกิจกรรมสนุกกับบันจีจัมป์ วิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/S2-student-M4.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดกิจกรรมกังหันลมผลิตไฟฟ้า วิชาเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4″]

คู่มือกิจกรรม ม.4

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/M4teacher.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมสนุกกับบันจีจัมป์ วิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/S2-Teacher-M4.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมกังหันลมผลิตไฟฟ้า วิชาเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4″]

 

เอกสารกิจกรรม ม.5

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/M5student.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดกิจกรรมถุงประคบร้อน วิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/S2-student-M5.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดกิจกรรมสเลอปี้ วิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5″]

คู่มือกิจกรรม ม.5

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/M5teacher.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมถุงประคบร้อน วิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/S2-Teacher-M5.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมสเลอปี้ วิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5″]

 

เอกสารกิจกรรม ม.6

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/M6student.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดกิจกรรมสัญญาณกันขโมย วิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/S2-student-M6.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดกิจกรรมชาร์จแบตเตอรีด้วยพลังงานสะอาด วิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6″]

คู่มือกิจกรรม ม.6

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/M6teacher.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมสัญญาณกันขโมย วิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/S2-Teacher-M6.pdf” download=”all” text=”ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมชาร์จแบตเตอรีด้วยพลังงานสะอาด วิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6″]

รวมเอกสารพร้อมคู่มือกิจกรรม ป.1- ม.6

ดาวน์โหลดที่นี่ คลิก

 

ข้อมูลจาก : http://www.stemedthailand.org/

 

ข่าวการศึกษา โดย ครูประถม. เพื่อส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเกียวการส่งเราจึงเตรียม ข่าวการศึกษา สื่อการสอน การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการศึกษา

ลงข่าว,ฝากข่าวเปิดรับสมัครครู,ครูอาสา,ค่ายกิจกรรมฟรี

Related news