Browsing Tag

การวัดและประเมินผลในการใช้บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล ในการใช้บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ ที่ง่ายสำหรับครู

ยกให้เป็นประเด็นที่มีคนพูดถึงกันมาก ยิ่งในยุคปัจจุบันที่มีการเรียนกราสอนที่ทันสมัยขึ้น การใช้บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้เป็นแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานความเชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game Based Learning)…