Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การศึกษาของไทย

ประวัติความเป็นมาของ การศึกษาของไทย 1

การจัด การศึกษาของไทย มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยโบราณเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยความเชื่อที่ว่าการศึกษาช่วยกำหนดทิศทางของชาติ เพื่อพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ความเป็นมาของ การศึกษาของไทย…