Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การสร้างสื่อวีดิทัศน์

สคบศ. รับสมัครเข้าอบรม On-site หลักสูตร “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva” รุ่นที่…

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ขอนำเสนอ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) อ.สามพราน จ.นครปฐม รับสมัครข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ อายุไม่เกิน 55 ปี เข้าอบรม On-site หลักสูตร "การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva"…