Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การสอนวิชาศาสนา

ประกาศ สช. เรื่อง หลักเกณฑ์ฯ การอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนครูสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนเอกชนในระบบ-นอกระบบ…

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ขอนำเสนอ ราชกิจจานุเบกษา (12 กรกฎาคม 2566) เผยแพร่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข…