Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model)

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) เป็นอีกหนึ่งการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 ที่กระตุ้นผู้เรียนพัฒนาทักษะวิธีคิด ให้เป็นกระบวนการป็นเหตุเป็นผล มีคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ สร้างทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้…