Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การสอนแบบเอกัตภาพ

การสอนแบบเอกัตภาพ ( Individualized Instruction )

การสอนแบบเอกัตภาพ ( Individualized Instruction )การเรียนการสอนแบบนี้ในระดับโรงเรียนเพิ่งเริ่มขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เอง ในประเทศไทยเริ่มการสอนภาษาอังกฤษแบบนี้ในระดับมัธยมต้น ในปีการศึกษา 2523 การสอนแบบเอกัตภาพ นี้ยึดหลักการสอนแบบบุคคล นั่นคือ…