Browsing Tag

การอนุญาตใช้สื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือห้องเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ พ.ศ. 2565

ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการอนุญาตใช้สื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือห้องเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ…

วันที่ 1 พ.ย.2565 ขอนำเสนอ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการอนุญาตใช้สื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือห้องเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ พ.ศ. 2565 ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ…