Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การอบรม 7 โมดูล

อบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 7 โมดูล ให้สิทธิ์แค่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่อยู่ในระบบเท่านั้น

วันที่1 มีนาคม 2566) ที่เฟซบุ๊ก OBEC Channel ได้เผยแพร่ภาพสด รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2566 ประจำวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566  โดยในเนื้อหาบางตอน ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับ "การอบรมหลักสูตรความรู้มาตรฐานวิชาชีพครูฯ 7 โมดูล (Module)" โดย…