Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การอบรม Power+ Coding หลักสูตรอบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้

เชิญครูโค้ดดิ้ง ร่วมโค้ชชิ่งนักเรียนไทยกับการอบรม Power+ Coding…

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เชิญครูโค้ดดิ้ง ร่วมโค้ชชิ่งนักเรียนไทยกับการอบรม Power+ Coding หลักสูตรอบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ สำหรับครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุกสังกัด ในส่วนภูมิภาคจำนวน 5 รุ่น (ศูนย์อบรม)…