Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การออกแบบแผนการสอน

รู้ไว้ เตรียมตัว การจัดทำแผนการสอนจำเป็นต้องมีอะไรบ้าง

ครูประถม ขอนำบทความดีดี เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ดีเป็นต้องมีความรู้ในเรองของหลักสูตร เพื่อให้สามารถออกแบบแผนการสอนอย่างเหมาะสมกับหลักสูตรนั้น ๆ โดยจะต้องอาศัยองค์ประกอบของการออกแบบแผนการสอน ซึ่งประกอบไปด้วย 1. หัวเรื่อง คือ ส่วนที่ต้องกำหนด…