Browsing Tag

การอ่านและการเขียนภาษาไทย

ดาวน์โหลดฟรี! ชุดแบบฝึกการอ่านและการเขียนภาษาไทย Active Learning 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

เป็นที่พูดถึงกันมาก สำหรับแบบวินิจฉัยการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งชุดแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย Active Learning 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับนำไปปรับใช้ประกอบการเรียนการสอนและประเมินผลความสามารถของนักเรียน…

ดาวน์โหลดฟรี! แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย ป.1-3 จำนวน 57 เรื่อง รวม 9 เล่ม…

เป็นที่พูดถึงกันมาก หลังจาก “สพฐ. ติดอาวุธความรู้ให้เด็กไทยทุกคนอ่านออกเขียนได้” ได้จัดทำแบบวินิจฉัยการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งชุดแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 57 เรื่อง รวม 9 เล่ม…