Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน…

สำหรับครูที่ทำหน้าที่การเงิน ที่เกี่ยวข้องกับธุรการ การเงิน ควรทราบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ …