Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ครูประถม ข่าวการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือที่ ศธ 04005/ว1034 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง การเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา…