Browsing Tag

การเปิดเรียนแบบ On-site

การเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ครูประถม ข่าวการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือที่ ศธ 04005/ว1034 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง การเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา…