Browsing Tag

การเป็นข้าราชการที่ดี ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

การเป็นข้าราชการที่ดี ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ขอแนะนำ INFOGRAPHIC "การเป็นข้าราชการที่ดี" ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ต้องยึดจรรยาข้าราชการ (มาตรา 78) คือ 1) ยึดมั่นยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 2)…