Browsing Tag

การเป็นข้าราชการที่ดี

การเป็นข้าราชการที่ดี ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ขอแนะนำ INFOGRAPHIC "การเป็นข้าราชการที่ดี" ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ต้องยึดจรรยาข้าราชการ (มาตรา 78) คือ 1) ยึดมั่นยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 2)…