Browsing Tag

การเรียนการสอนของรูปแบบ เอส.ที.เอ.ดี. ( STAD )

การเรียนการสอนของรูปแบบ เอส.ที.เอ.ดี. ( STAD )

การเรียนการสอนของรูปแบบ เอส.ที.เอ.ดี. ( STAD )“ STAD ” คือ “Student Teams Achievement Division” กระบวนการดำเนินการมีดังนี้ 1 จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ ( เก่ง - กลาง - อ่อน ) กลุ่มละ 4 คนและเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มบ้านของเรา (Home…