Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การเลื่อนเงินเดือน / ค่าจ้าง / ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2

ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2/2565 การเลื่อนเงินเดือน / ค่าจ้าง / ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1…

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 สำนักงานคณะกรรมกการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เผยแพ เอกสารซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2/2565 การเลื่อนเงินเดือน / ค่าจ้าง / ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2565) เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ /…