Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การให้บริการการแพทย์ทางไกล

เบิกค่ารักษาผ่านแอปฯ เป๋าตัง ครอบคลุมบริการการแพทย์ทางไกล

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ขอนำเสนอ เบิกค่ารักษาผ่านแอปฯ เป๋าตัง ครอบคลุมบริการการแพทย์ทางไกล นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่า…