Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 (ประกาศเมื่อ 13…

วันที่ 18 มกราคม 2565 ขอแนะนำไฟล์ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 (ประกาศเมื่อ 13 มกราคม 2566) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 (13 มกราคม…

ครม. เห็นชอบร่าง เจ้าหน้าที่รัฐ ให้หรือรับ “ของขวัญ” แบบไหน ไม่ผิดวินัย

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบในหลักการ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... สาระสำคัญของร่างระเบียบ ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี…