Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

กำหนดการประเมิน

แนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น…

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ขอนำเสนอตามที่ หนังสือที่อ้างถึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดนโยบายเกี่ยวกับ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่…