Browsing Tag

กิจกรรมมัธยมศึกษา

โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 2559

โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 2559 รวมรายชื่อกิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559 เอกสารกิจกรรม ป.1 คู่มือกิจกรรม ป.1 เอกสารกิจกรรม ป.2 คู่มือกิจกรรม ป.2 เอกสารกิจกรรม ป.3…