Browsing Tag

กิจกรรมวันครู ปี 2562

คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2562

          เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักและระลึกถึงพระคุณครู และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวันครู  โดยดร. วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา…