Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ก้าวเพื่อน้อง

“ก้าวเพื่อน้อง เวอร์ชวลรัน” ชวนครูลงวิ่งในสนามสำคัญ รวมพลังออกวิ่ง

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เชิญชวนครูมาวิ่ง สำหรับกิจกรรม ก้าวเพื่อน้อง ครูพร้อมก้าว ซึ่งชวนครูมารวมพลังออกวิ่ง เพื่อบอกว่าปัญหาการศึกษายังคงอยู่ และครูจะเป็นอีกคนที่ร่วมสู้ไปพร้อมกับนักเรียนทุกคน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆ…