Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

กําหนดการสอบ NT ป.3 ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด Test Blueprint NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 กำหนดการสอบ NT 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ขอนำเสนอ สทศ.สพฐ. เผยแพร่โครงสร้างแบบทดสอบการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) การสอบ  Test Blueprint NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โครงสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย…

สทศ.สพฐ. เผยแพร่ Test Blueprint RT NT ปีการศึกษา 2565

วันที่ 26 มกราคม 2566 ขอนำเสนอ สทศ.สพฐ.เผยแพร่ โครงสร้างแบบทดสอบการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Reading Test : RT) การสอบ RT Test Blueprint RT ป.1 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565…

ดาวน์โหลด Test Blueprint NT ป.3 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 5 มกราคม 2565 ขอแนะนำไฟล์ดาวน์โหลด Test Blueprint NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 สทศ.สพฐ. เผยแพร่โครงสร้างแบบทดสอบการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) การสอบ NT Test Blueprint NT ป.3 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3…