Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

กําหนดการสอบ RT ป.1 ประจำปีการศึกษา 2565

สทศ.สพฐ. เผยแพร่ Test Blueprint RT NT ปีการศึกษา 2565

วันที่ 26 มกราคม 2566 ขอนำเสนอ สทศ.สพฐ.เผยแพร่ โครงสร้างแบบทดสอบการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Reading Test : RT) การสอบ RT Test Blueprint RT ป.1 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565…