Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ของขวัญปีใหม่ 2566 กระทรวงศึกษาธิการ มอบ “ความรู้” สู่ประชาชน  ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวัน อาหารกลางวันมื้อคุณภาพส่งตรงจาก ศธ. เพิ่มความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำ

การปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวัน มื้อคุณภาพส่งตรงจาก ศธ. เพิ่มความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำ

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 ขอนำเสนอของขวัญปีใหม่ 2566 กระทรวงศึกษาธิการ มอบ "ความรู้" สู่ประชาชน  ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวัน อาหารกลางวันมื้อคุณภาพส่งตรงจาก ศธ. เพิ่มความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำ งบประมาณ เพิ่มขึ้นกว่า 3,500 ล้านบาท…