Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เปิดให้ต่อใบอนุญาตครู ตลอดชีพในปี 2562

          ตามที่ พ.ร.บ.  สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2546  ได้กำหนดให้วิชาชีพครูผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา  เป็นวิชาชีพควบคุม (วิชาชีพควบคุมอื่นให้เป็นไปตามกฎกระทรวง)  ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพควบคุม …