Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ขอเชิญติดตามรับชม “การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประเภทต่าง ๆ ตามข้อบังคับใหม่ที่มี ผลบังคับใช้ 15 มีนาคม 2566” ในรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.

ขอเชิญชม “การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประเภทต่างๆ ตามข้อบังคับใหม่ที่มี…

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ขอเชิญติดตามรับชม "การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประเภทต่าง ๆ ตามข้อบังคับใหม่ที่มี ผลบังคับใช้ 15 มีนาคม 2566" ในรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 - 09.00 น. ช่องทางรับชม…