Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ขับเคลื่อน

สพฐ. ร่วมมือเครือข่ายเตรียมการขับเคลื่อนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่สู่วิถีอนาคต

สพฐ. ร่วมมือเครือข่าย จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน “Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่สู่วิถีอนาคต” เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มการอบรม Webinar ด้านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง…