Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ ระบบ​ DPA

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบสถานศึกษาในระบบ​ DPA

วันที่ 20 กันยายน 2565 ขอแนะนำ แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบสถานศึกษาในระบบ​ DPA แนวการดำเนินการ ระบบ DPA ว22/2565 สำหรับคุณครูที่กรอกคะแนนตามแบบประเมิน PA2 PA3 ไปแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการกรอกคะแนนเข้าระบบ DPA…