Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

วันที่ 2 มีนาคม 2566 ขอนำเสนอ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นางอมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2565 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 มีนาคม 2566…

สรุปสาระสำคัญ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่…

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ขอนำเสนอ สรุปสาระสำคัญ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 ธันวาคม 2565 และมีผลบังคับใช้ 15 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า…