Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ข้อมูลบุคลากรตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ที่การศึษา

ด่วนที่สุด สพฐ. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่ง ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ด่วนที่สุด ประกาศจาก สพฐ. ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งทางคุณครูประถมได้จัดเตรียมรายละเอียดดังนี้…