Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2560

ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2560

สำหรับการสอบ NT (National Test  ) ในปีการศึกษา 2560 แบบทดสอบความสามารถเด็กๆจะต้องพบข้อสอบหน่วยการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ โดยมี 3 ส่วนแบ่งการสอบเป็น ด้านภาษาให้เวลาสอบ 60 นาที ด้านคำนวณให้เวลาสอบ 90 นาที ด้านเหตุผลให้เวลาสอบ…