Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ข้าร่วมการอบรม

สกศ. จัดเวิร์กชอป Blockchain อัปเดตความรู้ยุคดิจิทัล สู่พัฒนาฐานข้อมูลการศึกษา

วันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดอบรมโครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูล ThaiEdResearch เรื่อง “รู้จัก Blockchain และการนำไปใช้” โดย…