Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

คนเรามักจะประเมินทักษะความสามารถของตัวเองว่าสูงกว่า เก่งกว่าคนอื่นอยู่เสมอ

หลงตัวเองคิดว่าตัวเองเก่งที่สุด คืออาการที่เรียกว่า “Dunning–Kruger effect”

คนเรามักจะประเมินทักษะความสามารถของตัวเองว่าสูงกว่า เก่งกว่าคนอื่นอยู่เสมอ จะเป็นอีกหนึ่งบทความดีๆ จากครูประถมที่จะช่วยให้คุณครูเข้าใจในเรื่องของ Dunning–Kruger effect มากยิ่งขึ้น จะต้องปลูกฝังให้เด็กได้รู้จัก…