Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ครั้งที่ 7

เห็นชอบ ย้ายจาก 4 ปี เป็น 2 ปี บรรจุครบครูผู้ช่วยย้ายได้เลย

ก.ค.ศ.เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู ทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ ครูผู้ช่วยบรรจุเป็นข้าราชการครูแล้ว ยื่นคำร้องได้เลย ไม่ต้องรอ 4 ปี หลักเกณฑ์ฯ ใหม่นี้ กำหนดการย้ายเป็น 3 กรณี ได้แก่ การย้ายกรณีปกติ การย้ายกรณีพิเศษ…